Finansiering

Vad kostar det att anlita en advokat?

Advokater har rätt till ett skäligt arvode. Olika faktorer påverkar arvodet som till exempel resultatet, uppdragets svårighet eller advokatens erfarenhet. Kontakta oss for mer in­formation om aktuella prisuppgifter.
Det finns olika sätt att finansiera advokatarvodet; via rättskydd i försäkring, via rättshjälp från staten och privat betalning.

Rättsskydd

Rättsskydd ingår oftast i din hemförsäkring. Rättsskyddet täcker advokatkostnaderna med avdrag för en självrisk om vanligtvis 20 – 25 procent beroende på vilket försäkringsbolag du har. Det vanliga bland de större försäkringsbolagen är att rättsskyddet får tas i anspråk endast för vissa typer av tvister. Villkoren hos bolagen är ofta generösa när det gäller exempelvis tvister om vårdnad, boende eller umgänge med barn. Vi tar kontakt med ditt försäkringsbolag på ett tidigt stadium för att få besked om rättsskyddet kan användas i ditt ärende och hanterar sedan samtliga kontakter med försäkringsbolaget.

Rättshjälp

Om du inte har en hemförsäkring eller om försäkringsvillkoren inte uppfylls har du i vissa fall möjlighet att få hjälp av staten med advokatkostnaderna genom rättshjälp. Rättshjälp beviljas efter ansökan av domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Samtidigt fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du själv behöver betala. Procentsatsen som du ska stå for bestäms utifran dina ekonomiska förhållanden. Vi hjälper dig med ansökan om rättshjälp.

Privat betaIning

I de fall du inte kan beviljas vare sig rättsskydd eller rättshjälp får du själv betala dina advokatkostnader. Vi ger dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan komma att ta i anspråk samt vilken timdebitering som är aktuell.

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter. Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm, webbadress: konsumenttvistnämnden

Integritetspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i vår verksamhet, till exempel i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Hur får vi dina personuppgifter

Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB samlar in personuppgifter som du lämnar till någon av oss när du t.ex. kontaktar oss för ett uppdrag, skickar e-post till oss eller i övrigt använder dig av vara tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av våra skyldigheter enligt lag, våra förpliktelser gentemot advokatsamfundet och vårt uppdragsavtal med klienten. Uppgifterna kan ocksa användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag for vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen for ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Sara Ronéus AB och Advokat Erik Königsson AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte be­handlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina person­uppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Cookies

Denna hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder oss av följande cookies:

Permanenta cookies

Permanenta cookies sparas som små textfiler i din enhet och raderas sedan på ett bestämt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookie

Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan. Vi använder helt enkelt sessionscookies för att förbättra upplevelsen för våra användare på carlstadsadvokat.se

Cookies for statistik

Analytiska-cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. Vi använder verktyg från Google Analytics för att analysera vår trafik. Dessa använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt. Inställningar för Cookies. Om du inte vill att din enhet tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av advokatrk.se kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies. Läs gärna mer om Cookies hos Post- och Telestyrelsen.